Quản lý

Em cũng đã chốt lời từ 10-25% mỗi mã từ những mã CIC cung cấp. Sau đó em lấy những phần đó tiếp tục đầu tư vào các mã có cùng phân nhóm. Những mã này hiện vẫn còn trong vùng giá mới để mua, nên em gom luôn. Em hiện đang chờ CIC phân tích thêm vùng giá mới để gom tiếp. Cám ơn anh Khoa và CIC đã giúp em lấy lại được một phần lớn tài sản từ sau trận bão tết.