Em là thành viên nhóm A được may mắn theo anh từ những ngày đầu thành lập CIC và em đã nhận được không chỉ lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn cả kiến thức nữa.