Em xin vô cùng cảm ơn khóa học. Vô cùng cảm hứng mà cũng bám sát tình hình Việt Nam bây giờ. Nhạc tâm lý rất hay và hiện tại không nơi nào làm được điều này.