Hiện tại tôi vẫn đang theo chiến lược và tin tưởng vào CIC. Tổng cộng tất cả số mã tôi đầu tư từ 2018 đến nay đã bắt đầu có lời nhẹ. Có mã hiện nay lời x5. Tuy nhiên tôi vẫn theo CIC là ưu tiên trung bình giá các mã.

Sau hơn 1 năm bám theo chiến lược CIC, thật là quá tuyệt vời đối với tôi. Có những lần CIC chia sẻ những kèo, tôi cũng vô 1 mã mà hôm sau lời 21% nhưng theo chiến lược investor, tôi đợi x2 trở lên mới bán.

Thành viên CIC Đặng Duy Thắng