Bạn có thể gửi yêu cầu biên tập, gợi ý sáng tạo, ý tưởng, ghi chú, khái niệm, thông tin, phản hồi, cảm nhận hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “nội dung do người dùng gửi”) đến Crypto Inner Circle thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn qua e-mail hoặc gửi online. Bạn cho phép chúng tôi, bao gồm bất kỳ người được ủy quyền nào của chúng tôi trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể cấp phép lại (qua nhiều bậc), có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, quyền sử dụng vĩnh viễn và không hủy ngang, tái sản xuất, phân phối (qua nhiều bậc), tạo ra các tác phẩm phái sinh, trình diễn công khai, trưng bày công khai, thực hiện kỹ thuật số, tạo, bán, chào bán và nhập khẩu nội dung do người dùng gửi bằng bất kỳ phương tiện nào đang được biết đến hoặc được phát triển sau này cho bất kỳ mục đích gì, dù là thương mại hay mục đích khác mà không phải bồi thường cho những người cung cấp nội dung người dùng gửi. Bằng cách cung cấp nội dung do người dùng gửi, bạn cũng chấp nhận rằng nội dung do người dùng gửi có thể được đăng trực tuyến hoặc sao chép lại bởi Crypto Inner Circle và cho phép CIC có bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có liên quan đến nội dung đó; cũng như tên hay danh tính của bạn được sử dụng cùng với nó.

Crypto Inner Circle, theo ý muốn của mình, được quyền gỡ bỏ hay ngăn chặn truy cập toàn bộ hay một phần bất kỳ nội dung do người dùng gửi trực tuyến nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là vi phạm các tiêu chuẩn của mình. Các tuyên bố từ chối trách nhiệm áp dụng cho nội dung bên ngoài (xem đoạn nội dung của bên thứ ba dưới đây) cũng áp dụng cho nội dung do người dùng gửi.

Nếu Crypto Inner Circle quyết định công bố bình luận hoặc cảm nhận của bạn, Crypto Inner Circle cũng có thể công bố viết tắt, thành phố và quốc gia của bạn bên cạnh nhận xét của bạn. Thông tin khác mà bạn cung cấp cho Crypto Inner Circle (như tên đầy đủ của bạn) sẽ không được công bố (trừ khi bạn đồng ý trước).