Hầu hết các thông tin chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc từ các nguồn sơ cấp mà chúng tôi có được, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức nghiên cứu hoặc các công ty đại chúng. Chúng tôi tin rằng các nguồn dữ liệu của chúng tôi là chính xác, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho tính chính xác của chúng. Do đó, chúng tôi không thể cam đoan với bạn rằng thông tin là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi cũng không đảm bảo sự thành công của bất kỳ quyết định hoặc hành động nào mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu, thông tin hoặc lời khuyên của chúng tôi.